Interna sidorna

Poster, ämbeten och gillen

Styr över oss alla gör Caras Galadhons Råd. Det består av Rådsäldste, Skrivare, Skattmästare, och två till fyra Rådsdamer eller Rådsherrar. Rådet väljs av nybyggare och inbyggare på den årliga stämman, som äger rum i februari månad. Både Rådsäldsten och Skrivaren väljs för två år i taget, men överlappande. Övriga väljs för ett år. Rådet nås på adress [email protected].

På stämman väljs också Skarprättare, som ska syna Skattmästarens räkenskaper, samt en Valberedning bestående av tre rättrådiga inbyggare.

Nuvarande Råd:

Rådsäldste: Saffran Took
Skattmästare: Nimloth
Rådsdam: Haleth

Skarprättare: Fredegar Bolger
Skarprättarens ersättare: Niclas Danielsson

Valberedning:
Vakant

Ämbeten

I sällskapet finns också ett antal ämbeten, vars innehavare utses av Rådet.

Sändebud

Ambassadörer och sändebud är utsedda av Rådet att bära bud mellan Caras Galadhon och övriga midgårda riken. De för också vår talan inför det mottagande rikets Råd och folk.

Vi har för närvarande ingen ambassadör i Forodrim.

Gillen

Vi har tidigare haft en regelbunden verksamhet som var organiserad i olika gillen. För närvarande är samtliga gillen vilande, och vi bestämmer från gång till gång vad vi vill syssla med när vi träffas. Vem som helst kan alltså ta initiativ till en träff kring det tema som för tillfället känns aktuellt eller intressant.

Vill du sätta igång ett vilande gille eller starta ett nytt, kontakta Rådet. Ett gille ska verkar inom ramarna för sällskapets syfte (se stadgarna). Det bör också finnas stöd och underlag bland medlemmarna för en viss gillesaktivitet.

Den som driver ett gille, och ansvarar för det inför Rådet, kallas för gillesmästare. Det är hon eller han som organiserar gillets verksamhet, och som informerar om enskilda gillesträffar och tar emot anmälningar. Oftast hyser han eller hon också gillet i sitt eget hem.

Tidigare aktiva gillen:

Storgillet

Då och då har vi ett Storgille. Det är inte en vanlig träff med förutbestämt tema, och inte heller en officiell fest, utan något mittemellan. Det är då alla inbyggare och aspiranter kan träffas och prata om vad som helst, spåna idéer, diskutera aktuella evenemang eller händelser, eller bara mysa och ha trevligt. På Storgillet är det inget krav på dräkt. Storgillena infaller oftast på veckoslut.

 

Till överst på sidan

 

Protected By Wpoison